Графік

конкурсних   випробовувань

у НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»

у 2016 році

 

 

І етап

 

1. Українська мова – 16 червня 2016 року  о 1000 год. (5-й, 9-й, 10-й класи)

2. Математика – 17 червня 2016 року  о 1000 год. (5-й, 9-й, 10-й класи)

3. Історія України - 17 червня 2016 року  о 1000 год. (9-й, 10-й класи)

 

 

ІІ етап

 

1. Українська мова – 22 серпня 2016 року  о 1000 год. (5-й, 9-й, 10-й класи)

2. Математика – 23серпня 2016 року  о 1000 год. (5-й, 9-й, 10-й класи)

3. Історія України - 23 серпня 2016 року  о 1000 год. (9-й, 10-й класи)

 

 

                                                                 

                                                                                                                         

ГРАФІК

роботи апеляційної комісії

у НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»

у 2016 році

 

 

І етап

21 червня 2016 року з 1000год. до 1200год.

22 червня 2016 року з 1000год. до 1200год.

 

ІІ етап

25 серпня 2016 року з 1000год. до 1200 год.

26 серпня 2016 року з 1000год. до 1200 год.

 

 

                                                                 

                                                                                                                                                        

 

 

Правила конкурсного приймання учнів

до НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»

 

І. Загальні положення

1.1. НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» знаходиться у комунальній власності Львівської міської ради і діє на основі статуту.

Набір учнів до НВК здійснюється на конкурсній основі відповідно до „Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", затвердженої Наказом Міністерства освіти та науки України 19.06.2003р. за

№ 389.

 На навчання до 5, 9 та 10 класів приймаються учні базової середньої школи незалежно від місця їх проживання після успішного конкурсного випробування.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні НВК вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень — липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей
(учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. 

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК за погодженням з радою НВК. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ».

2.6. Для проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної комісії, затвердженої наказом директора.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора НВК, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає на 2 курс НВК, що відповідає 10 класу старшої школи. Крім заяви подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8.  Зараховуються до НВК «Школа-ліцей «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» на пільгових умовах (без конкурсних випробувань):

а) переможці та учасники міжнародних олімпіаду;

б) призери II -IV етапів Всеукраїнських олімпіад та призери конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів МАН;

в) учні віднесені до І та II категорій Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

г) діти – сироти які залишилися без опіки батьків; діти - інваліди 1 – 2 груп, яким не протипоказане навчання в школі.

 

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Добір текстів диктанту, граматичних завдань з української мови, варіанти письмових завдань з математики та історії здійснюються на основі чинних програм Міністерства освіти і науки України, учителями відповідних кафедр. Завдання затверджуються директором НВК та погоджуються відповідним органом управління освіти.        

3.2. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності членів та вступників.

3.3. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається листок зі штампом НВК. Письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою комісії після виставлення балів.

3.4. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуш із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у НВК протягом року.

3.5. Результати конкурсних випробувань оформляються протоколами, які зберігаються у директора НВК.

3.6. Результати письмового конкурсного випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні, після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщення НВК для загального ознайомлення.

3.7. Після завершення конкурсних випробувань виводиться сумарний бал кожного вступника.

3.8. Учні, які хворіли під час проведення конкурсних випробувань, на основі поданої медичної довідки мають право участі у конкурсному випробуванні за окремо визначеними термінами.

3.9. Учням, які не заявилися на конкурсні випробування без поважних причин, право додаткових випробувань не надається.

 

IV. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.До ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Для вирішення спірних питань на час конкурсних випробувань створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається ліцеєм за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. Заяви щодо апеляцій подаються батьками протягом тижня з дня оголошення результатів конкурсу і розглядаються апеляційною комісією протягом трьох днів з часу подання. Додаткове опитування учнів при розгляді апеляції не допускається.

4.5.У разі незгоди батьків з рішеннями приймальної та апеляційної комісій останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, в якому створюється апеляційна комісія. її рішення є остаточним.  

4.6.Учні, зараховані до ліцею, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від початку навчального року, відраховуються з ліцею. На звільнені місця зараховуються учні, які є наступними за рейтинговими показниками.  

 

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.           

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею здійснює управління освіти  Департаменту гуманітарної освіти Львівської міської ради та відділ освіти Франківського району  УО ДГП ЛМР.

5.3. При порушенні Інструкції та даних Правил рішенням відділу освіти Франківського району  УО ДГП ЛМР результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку проводиться повторний конкурс, результати якого є остаточними.